Registratie FAVV

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

U registreren bij het FAVV als bijenhouder is vanaf 15/03/06 een verplichting. Het registratieformulier vindt u hier als Word document. Het “Word document” kunt u met de computer invullen en afdrukken. U dient de aanvraag per brief, per fax of via elektronische weg over te maken aan de provinciale controle-eenheid binnen wiens gebied uw vestiging gelegen is. U kan de adresgegevens van de PCE raadplegen op de internetsite van het FAVV (zie www.favv.be Startpagina > Provinciale controle-eenheden).

Voor Oost-Vlaanderen is dat http://www.favv-afsca.be/pce/oostvlaanderen.asp

Wilt u uw productieregister op uw PC invullen? Klik dan hier voor een Excel-bestand “Productieregister 2014″

 

https://www.bijen-avi.be/voor-de-imker/hoe-registreren-bij-favv/

 

*******************************

Bijenhouders moeten zich registreren. Verduidelijking bij het KB van 16/01/2006.

Het KB van 16/01/2006 in voege vanaf 15/03/06 behoeft begeleiding en verduidelijking. In overleg met het FAVV en alle imkerfederaties van België willen we via een inforonde in de respectievelijke maandbladen onze leden informeren. De wijzigingen die het FAVV via bovenvermeld KB wil aanbrengen kunnen worden uitgesplitst in twee delen:

  1. Gids voor goede imkerpraktijken: deze reglementering zal onder vorm van een gids aan ieder imker, lid van een federatie, worden bezorgd.
  2. Registratie en reglementering als bijenhouder. Ieder bijenhouder is verplicht zich te registreren bij het FAVV met het aanvraagformulier dat u hierboven kunt downloaden. Dit document moet via post, fax of e-mail worden verzonden aan de Provinciale Controle Eenheid FAVV van zijn regio. Het betreft hier de provincie waarin de bijenhouder zijn administratief adres heeft, niet noodzakelijk de provincie waar de bijenkorven geplaatst zijn.

Bemerkingen:

  • De bijenhouder moet zich altijd registreren ook als het “houden/fokken van bijen”een nevenactiviteit betreft. De aard van de hoofdactiviteit zal bepalend zijn of betrokkene al dan niet moet bijdragen aan de financiering van het FAVV.
  • De verplichte registratie heeft tot doel :
  • de beheersing van de meldingspichtige bijenziekten. Laat het voor ieder imker duidelijk zijn dat een geregistreerde imker bij het uitbreken van bvb AV zal vergoed worden bij verbranding van zijn bijenvolken, een niet geregistreerde imker daarentegen zal de rekening van verbranding volledig zelf moeten betalen en zal geen vergoeding ontvangen voor zijn bijenvolken.
  • de in de handel gebrachte producten aan de nodige controles onderwerpen ten einde de gezondheidskwaliteit te waarborgen.
  • Een ingevuld aanvraagformulier voor een natuurlijke persoon

Reglementering als bijenhouder. Voorwaarden om als bijenhouder hobbyist te worden beschouwd?

  • Imkeren met maximaal 24 of minder bijenkolonies. Een bijenkolonie is een volk dat bestaat uit een koningin met minimum 1.5kg bijen. Een aflegger, kunstzwerm of een bevruchtingkastje zijn dus geen bijenkolonies en worden niet als dusdanig aanzien.
  • Jaarlijks moet men een opgave doen van zijn aantal bijenkolonies. De beste periode om dit zo correct mogelijk te doen is 1 april van ieder jaar. Een bijenhouder hobbyist mag zijn productie van bijenproducten (maximum van 24 bijenkolonies) rechtstreeks aan de eindverbruiker verkopen.